Home / Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży PASEDO

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich transakcji handlowych zawartych między firmą PASEDO, zwaną dalej Sprzedającym, a Kupującym i określają ich wzajemne relacje.

1.2. Pod pojęciami „produkt” lub „produkty” w kontekście niniejszych Warunków rozumie się każdy towar, który oferuje lub dostarcza firma PASEDO.

 

2. Ceny i płatności

2.1. Ceny oferowanych produktów ustalone są w EUR. W przypadku płatności
w PLN do cen stosuje się kurs sprzedaży ING Bank Śląski z dnia wystawienia dokumentów sprzedaży.

2.2. Na życzenie Kupującego faktura może być wystawiona w EUR.

2.3. Ceny ustalone przez firmę PASEDO obowiązują na bazie EXW-Zawiercie i nie zawierają kosztów transportu. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość częściowego pokrycia kosztów transportu przez Sprzedającego, w zależności od wielkości zamówienia oraz odległości.

2.4. W ceny produktów wliczone są koszty opakowania.

2.5. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia 30% przedpłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia, a pozostałych 70% nie później niż w ciągu 3 dni od daty potwierdzenie gotowości zamówionego towaru, na podstawie faktury pro forma.

2.6. Strony mogą ustalić inne warunki płatności.

2.7. Kwota na fakturze podlega opłacie w całości. Kupujący zobowiązany jest poinformować niezwłocznie firmę PASEDO o zaistniałych okolicznościach, które wpływają na niedotrzymanie terminu zapłaty lub zapłaty części kwoty z faktury.

2.8. W przypadku nieuregulowania należności w terminie wynikającym z faktury zostaną naliczone odsetki ustawowe.

2.9. Wpłaty dokonywane przez Kupującego zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet faktur o najwcześniejszym terminie płatności.

 

3. Realizacja zamówień oraz zgodność

3.1. Wszystkie oferty firmy PASEDO są niezobowiązujące. Zamówienia
i przyjmowanie ofert przez kupującego są wiążące.

3.2. Dane PASEDO dotyczące wymiarów, kolorów i opisów towarów mają charakter ogólny i pozostają niezobowiązujące. Ilustracje, foldery, biuletyny i katalogi mają jedynie charakter informacyjny i nie są w żaden sposób dla PASEDO wiążące. Sprzedający jest upoważniony do wprowadzania zmian w produktach bez konieczności uzyskania zezwolenia Kupującego.

3.3. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia czy zamówione przez niego towary spełniają wymogi i są dopuszczone do obrotu w kraju Kupującego na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3.4. Firma PASEDO jest zobowiązana zrealizować zamówienie, w przypadku kiedy zostało ono przez nią pisemnie potwierdzone.

3.5. W przypadku wykonania zmian w zamówieniu przez Kupującego potwierdzonym przez firmę PASEDO, zmiany uważa się za zaakceptowane jedynie po pisemnym potwierdzeniu zmienionego zamówienia przez Sprzedającego.

3.6. Ustne obietnice lub umowy zawarte z pracownikami firmy PASEDO lub też za ich pośrednictwem są wiążące tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone pisemnie.

3.7. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej, Sprzedający zobowiązuje się do realizacji potwierdzonego zamówienia w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zamówienia, a w przypadku przedpłaty, licząc od dnia uiszczenia całości uzgodnionej kwoty.

3.8. W przypadku przedłużenia terminu dostawy firma PASEDO nie zobowiązuje się do rekompensaty. Jednakże Kupujący ma prawo anulować zamówienie w przypadku, kiedy firma PASEDO nie wypełni zobowiązania w ustalonym wcześniej terminie.

3.9. W momencie załadunku ryzyko uszkodzenia bądź utraty towaru przechodzi na Kupującego, dla dostaw na bazie EXW-Zawiercie.

3.10. Firma PASEDO ma prawo zrealizować zamówienie w części i wystawić fakturę handlową za zrealizowaną część zamówienia.

3.11. Jeśli firma PASEDO nie ma możliwości wypełnienia zobowiązań z powodu nadzwyczajnych okoliczności (siła wyższa), ma prawo wstrzymać realizację zamówienia. W takim wypadku Kupujący nie ma prawa domagać się rekompensaty strat, kosztów, czy też procentów, wynikających z niezrealizowania zamówienia. W przypadku, kiedy firma PASEDO nie będzie mogła zrealizować zamówienia z powodu nadzwyczajnych okoliczności, ma prawo anulować zamówienie za pomocą pisemnego oświadczenia, które będzie dotyczyć części, która nie może zostać zrealizowana. Jeśli takie okoliczności będą trwać dłużej niż sześć tygodni, wtedy kupujący ma prawo anulować zamówienie za pomocą pisemnego oświadczenia, które będzie dotyczyć części, która nie może zostać zrealizowana.

 

4. Gwarancje i reklamacje

4.1. Kupujący zobowiązuje się bezzwłocznie i dokładnie skontrolować przesyłkę przy dostawie. Jeśli tego nie uczyni, wszelkie prawa reklamacji ilościowej tracą moc. Jakakolwiek reklamacja związana z ilością przysłanego towaru powinna być zanotowana  w dokumencie o rozładunku lub w          karcie dostawy. Jeśli kupujący nie dokona reklamacji ilości towaru, to ilość znajdującą się w dokumencie o rozładunku lub w karcie dostawy uznaje się za prawidłową.

4.2. Firma PASEDO gwarantuje dobrą jakość towaru, który dostarcza. Jednak w przypadku, kiedy towar dostarczony przez firmę PASEDO posiada defekt powstały w czasie produkcji lub defekt materiału, wtedy firma PASEDO zobowiązuje się do wymiany części lub całości towaru, lub może zaproponować obniżenie ceny. Zasada ta obowiązuje również w przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z zamówieniem.

4.3. Firma PASEDO nie odpowiada za defekty, które powstały w wyniku (lub też częściowo w wyniku) normalnego zużycia, nieprawidłowego montażu i uruchomienia lub też w wyniku nie stosowania się do zaleceń firmy PASEDO, jak również prób naprawy Kupującego bez zgody firmy PASEDO.
4.4. Wykryte defekty, o których mowa w punkcie 4.2., muszą zostać zgłoszone Sprzedającemu w pisemnej formie w ciągu 14 dni od daty odbioru dostawy towaru. Prawo reklamacji traci moc, jeśli nie zostanie ona zgłoszona na czas.

4.5. Koszty transportu reklamowanego towaru pokrywa Kupujący. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający dokona zwrotu tych kosztów.

4.6. Żaden z defektów, które dotyczą części dostarczanych towarów, nie daje prawa Kupującemu do zrezygnowania z reszty zamawianego towaru.

4.7. Reklamacja nie daje prawa Kupującemu do nieuiszczenia całości bądź części zapłaty. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający dokona zwrotu kosztów lub zaproponuje towar wolny od defektów. Decyzję w tej kwestii podejmą Strony wspólnie.

4.8. Jeśli na produkcie zostanie wykryty defekt, Kupujący zobowiązuje się w miarę możliwości ograniczyć dalszą stratę, a także wstrzymać się od użytkowania danego towaru.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sprzedającym rozstrzygane będą w myśl prawa Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Potrzebujesz pomocy?

Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach, nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu.

Więcej

NEWSLETTER

MEDIA

DOŁĄCZ DO NAS NA:

© PASEDO Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2022 | Projekt & Realizacja Strony www Kraków